ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.35 ครูที่ปรึกษาชื่อ จ่าสิบเอกชาติชาย     ฝอยทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010104 
นายไชยวิเศษแซ่เตียว
------------------ 
2 64201010105 
นายณัฐพลสะอาด
                   
3 64201010106 
นายณัฐวัตรโสภา
                   
4 64201010107 
นายทวีชัยหอมหวาน
                   
5 64201010108 
นายทัพพ์คำเพราะ
------------------ 
6 64201010109 
นายธนโชติลาประวัติ
                   
7 64201010110 
นายธัญพิสิษฐ์นนทกาล
                   
8 64201010111 
นายธีรพลอ่อนวรรณะ
------------------ 
9 64201010112 
นายธีรวัฒน์วิพันธ์
------------------ 
10 64201010113 
นายนนทกรผดุงสุข
                   
11 64201010114 
นายนราวิชญ์ทองคำ
                   
12 64201010115 
นายนฤสรณ์สุขชาติ
                   
13 64201010116 
นายนัทธพงศ์ชรินทร์
------------------ 
14 64201010117 
นายนัทธพงศ์สิงห์วงษา
                   
15 64201010119 
นายนิรุทธ์ทาเงิน
------------------ 
16 64201010120 
นายปกรณ์เกษมสินธารา
                   
17 64201010121 
นางสาวปนัดดาเพ็งกระจ่าง
------------------ 
18 64201010122 
นายปิยะเดชหวนคนึง
                   
19 64201010123 
นายพงษ์พิพัฒน์จีนจันทึก
                   
20 64201010124 
นายพิชัยยุทธจันทร์แจ้ง
                   
21 64201010125 
นายพิเชษฐ์ทานะมัย
                   
22 64201010126 
นายพีรพัฒน์โภคพันธ์
                   
23 64201010127 
นายพุฒิพงศ์จันทร์แรม
------------------ 
24 64201010128 
นายภควัตพุ่มทอง
                   
25 64201010248 
นายธีรภัทรเครือแก้ว
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................