ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจิรพันธ์     สำเภา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010079 
นายสิทธิโชคคำแสงดี
                   
2 64201010080 
นายสุกกัญญาอินทรีย์
------------------ 
3 64201010081 
นายสุทธิพงษ์ธรรมดวง
                   
4 64201010082 
นายสุวิชญากายะชาติ
                   
5 64201010083 
นายอดิศักดิ์แก้วสาลี
                   
6 64201010084 
นายอดิศักดิ์สารพงษ์
                   
7 64201010085 
นายอนุชิตพันชนะ
                   
8 64201010086 
นายอนุชิตสารภาพ
                   
9 64201010087 
นายอนุพงษ์คมไสย
                   
10 64201010088 
นายอมรรัตน์ช้างนาม
                   
11 64201010089 
นายอัษฦาใจโชติ
                   
12 64201010090 
นายอานนท์ชินวงษ์
                   
13 64201010091 
นายอานุภาพเต่าทอง
                   
14 64201010092 
นายเอกอรัญย์เพ็ชรหาญ
------------------ 
15 64201010093 
นายกฤษณศักดิ์จุกแก้ว
                   
16 64201010094 
นายการัณยภาพสิงหาชัย
------------------ 
17 64201010095 
นายกิตติคุณกงศรี
------------------ 
18 64201010096 
นายกิตติคุณสายทอง
------------------ 
19 64201010097 
นายกิตตินันท์ขันทวิชัย
------------------ 
20 64201010098 
นายกิตติศักดิ์ส่งเสริม
                   
21 64201010099 
นายไกรเพชรดีล้อม
                   
22 64201010100 
นายขจรศักดิ์เนตรใส
                   
23 64201010101 
นายจักรพงค์สมสิงห์
                   
24 64201010102 
นายฉัตรมงคลนารีษา
------------------ 
25 64201010103 
นายโชคชัยมนตรี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................