วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจิรพันธ์     สำเภา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010053 
นางสาวปิยะประภาภรณ์อินอะนันต์
                   
2 64201010054 
นายปิยะสวัสดิ์แก้วอาสา
------------------ 
3 64201010055 
นายพงศ์ศิริศิลาคำ
                   
4 64201010057 
นายพิษณุศิรินัย
------------------ 
5 64201010058 
นายพีรพัฒน์มีศรี
------------------ 
6 64201010059 
นายภานุวัฒน์ผิวขาว
                   
7 64201010060 
นายภูริพัฒน์มหิทธิหัสดี
                   
8 64201010061 
นายภูวฤทธิ์อินทะพันธ์
------------------ 
9 64201010062 
นายเมธิชัยโคจันทร์
                   
10 64201010063 
นายรัฐพลประสิทธิ์
                   
11 64201010064 
นายรัฐภูมิกงล้อม
------------------ 
12 64201010065 
นายรัฐภูมิบุญชู
                   
13 64201010066 
นายราชวัตรขนอ่อน
------------------ 
14 64201010067 
นายราชันย์กัญญาลา
------------------ 
15 64201010068 
นายวรกานต์ปุยวงค์
                   
16 64201010069 
นายวรกิตติ์ไชยเกล้า
                   
17 64201010070 
นายวรชิตพรมสุข
                   
18 64201010071 
นายวรัญญาเผื่อแผ่
------------------ 
19 64201010072 
นายวัชรากรทารักษ์
------------------ 
20 64201010073 
นายวันชัยอินทะพันธ์
                   
21 64201010074 
นายวัศยาสายทอง
                   
22 64201010075 
นายวิธวัฒน์เพ็ญสะเนาะ
                   
23 64201010076 
นายวุฒิไกรแก้วมงคล
------------------ 
24 64201010077 
นายศิริวัฒน์มะลิ
                   
25 64201010078 
นายสมชายนิสวงค์
------------------ 
26 64201010249 
นายกฤษดาเมษาดี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................