ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประดิษฐ     ใจทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010027 
นายณัฐวุฒิพุ่มจันทร์
------------------ 
2 64201010028 
นายณัฐสิทธิ์ประเคน
------------------ 
3 64201010029 
นายตะวันหงษ์สา
------------------ 
4 64201010030 
นายทินกรภูกองไชย
------------------ 
5 64201010031 
นายธนกฤตวงค์ศรี
                   
6 64201010032 
นายธนพลสาลีวงศ์
                   
7 64201010033 
นายธีระพงษ์คมไสย
                   
8 64201010034 
นายธัญเทพสาเลิศ
                   
9 64201010035 
นางสาวธัญลักษณ์ดวงดาว
------------------ 
10 64201010036 
นายธิติพันธุ์ดวงจันทร์
                   
11 64201010037 
นายธีร์ธวัชจันประสิทธิ์
                   
12 64201010038 
นายธีรพงศ์มังคะโล
------------------ 
13 64201010039 
นายธีรพงษ์โทพันธ์
                   
14 64201010040 
นายธีรพันธ์เครือทอง
                   
15 64201010041 
นายธีรยุทธแซ่อือ
                   
16 64201010042 
นายธีรวัฒน์สะอาด
                   
17 64201010043 
นายธีระชลทองคำผุย
                   
18 64201010044 
นายนนทกานต์ปานทิพย์
                   
19 64201010045 
นายนิพพานสมปาน
                   
20 64201010046 
นายนุวัฒน์กายชาติ
------------------ 
21 64201010047 
นายบัณฑิตไชยโคตร
                   
22 64201010048 
นายปกรณ์ปานประชาติ
                   
23 64201010049 
นายปฏิวัตรพินิจ
                   
24 64201010050 
นายปริญญาชาภักดี
                   
25 64201010051 
นายปัญจพรพวงพันธ์
                   
26 64201010052 
นายปาณวัฐแก้วธรรม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................