ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประดิษฐ     ใจทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010001 
นายกรภัทร์โพธิ์พุ่ม
------------------ 
2 64201010002 
นายกรภัทร์องอาจ
                   
3 64201010003 
นายกรวิชญ์ตุ้มนิลกาล
                   
4 64201010004 
นายกรวิชญ์สิงห์ภิรมย์
                   
5 64201010005 
นายกฤตตินันต์หาริพันธ์
                   
6 64201010006 
นายกฤติพงศ์วราห์คำ
                   
7 64201010007 
นางสาวกฤติมาแก้วใส
------------------ 
8 64201010008 
นายกันตพรบิดา
                   
9 64201010009 
นางสาวกัลยากรสอนจิตร
                   
10 64201010010 
นายกายสิทธิ์กายชาติ
------------------ 
11 64201010011 
นายขวัญชัญจันทะไข่สร
                   
12 64201010012 
นายคมชาญมะลิวัน
                   
13 64201010013 
นายจักรพันธ์จันทร์พงษ์
                   
14 64201010014 
นายจันทกรจันทร์ตั้ง
------------------ 
15 64201010015 
นางสาวจิรนันท์สุวรรณเนาว์
                   
16 64201010016 
นายจุฑาเลิศดีดวงพันธ์
                   
17 64201010017 
นายฉัตรชัยจันทร์เขียว
                   
18 64201010018 
นายชยากรโกศล
                   
19 64201010019 
นายชโยดมมังคะกาล
------------------ 
20 64201010020 
นายชัยปรีชานิสัยดี
------------------ 
21 64201010021 
นายเชิดศักดิ์ตั้งมั่น
                   
22 64201010022 
นายฐิติพงศ์โสลุน
                   
23 64201010023 
นายณภัทรใจมั่น
                   
24 64201010024 
นายณภัทรวิระสุข
                   
25 64201010025 
นายณัฐพงศ์ลิพันธ์
------------------ 
26 64201010026 
นายณัฐวัตรศรียา
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................