วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ(ทวิภาคี).35 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201040069 
นางสาวทิพรดาอัมพะวา
                   
2 63201040070 
นายธีรศักดิ์ดาดวง
                   
3 63201040071 
นางสาวนีรภาส่งเสริม
------------------ 
4 63201040072 
นางสาวภัทรสุดาบุญเกิ่ง
                   
5 63201040073 
นายกฤษฎาพรพรหมมา
------------------ 
6 63201040074 
นายกฤษฎาพรคำแก้ว
------------------ 
7 63201040075 
นายกิตติกองทอง
                   
8 63201040076 
นายณัชพลสีสา
                   
9 63201040077 
นายณัฐพลกิ่งจันมน
------------------ 
10 63201040078 
นายธีรภัทรดาวสุข
                   
11 63201040080 
นายธีรวัฒน์พรมชาติ
                   
12 63201040082 
นายบัญชากุลวิลัย
                   
13 63201040083 
นายพลวัฒน์จิบจันทร์
                   
14 63201040084 
นายพิชาภัทรจุลหอม
                   
15 63201040085 
นายพีรพัฒน์จิบจันทร์
                   
16 63201040086 
นายรัชพลจิบจันทร์
                   
17 63201040087 
นายฤทธิชัยคะเชญชาติ
                   
18 63201040088 
นายฤทธิชัยดาวไสย์
                   
19 63201040089 
นายวีรเทพโสภาลี
                   
20 63201040090 
นายวีระพลใจเครือ
                   
21 63201040091 
นายศักรินทร์กุลบุตรดี
                   
22 63201040092 
นายศาสตราวุธสีคราม
                   
23 63201040093 
นายสมชายพิมพ์ชัย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................