วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201040024 
นางสาวเกศกมลศรีหาบุตร
                   
2 63201040026 
นางสาววิมลทิญาอนุไวยา
                   
3 63201040028 
นายจักรพงษ์สากุล
                   
4 63201040029 
นายชาญเกียรติพรหมบุญ
------------------ 
5 63201040030 
นายชิษณุพงศ์แก้วลา
                   
6 63201040031 
นายธนกฤตไชยสัตย์
                   
7 63201040033 
นายธนนันท์ขวัญยืน
                   
8 63201040034 
นายธนศักดิ์บัวเงิน
                   
9 63201040035 
นายธนากรบริดอน
------------------ 
10 63201040036 
นายธนุพลตัดพุดซา
                   
11 63201040037 
นายธราธรเติบโต
                   
12 63201040038 
นายธีรวัฒน์ทองลือ
                   
13 63201040039 
นายพันธกานต์แก้วคำ
------------------ 
14 63201040040 
นายพิษณุงามเลิศ
                   
15 63201040041 
นายพีรพลศรีนวล
                   
16 63201040043 
นายวิชยุตม์อุทชา
                   
17 63201040044 
นายวุฒิชัยคำแสนราช
                   
18 63201040045 
นายอดิเทพเงาศรี
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................