วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201020068 
นางสาวกัญติยาพรดำลี
                   
2 63201020071 
นางสาวนภัสภรณ์ชอบเพราะ
                   
3 63201020072 
นางสาวพรธิตาทองใบ
                   
4 63201020073 
นางสาวยุวดีศิริบูรณ์
                   
5 63201020074 
นางสาววาสนาอาจดวงดี
------------------ 
6 63201020075 
นางสาวสุธิมามั่นชาติ
                   
7 63201020076 
นางสาวอุษณาชัยภาลา
                   
8 63201020077 
นายกิตติพงศ์ปกป้อง
------------------ 
9 63201020078 
นายจตุรวิทย์แก่นกุหลาบ
------------------ 
10 63201020079 
นายจิรายุอุรัญ
                   
11 63201020080 
นายจิรายุทธกองแก้ว
                   
12 63201020081 
นายชินดนัยอ่อนทรวง
------------------ 
13 63201020082 
นายณัฏฐกิตติ์เทียมพุดซา
------------------ 
14 63201020083 
นายณัฐวุฒิกองแก้ว
                   
15 63201020084 
นายทินกรคันทา
                   
16 63201020085 
นายพิเชษฐ์ไชยจันมลตรี
                   
17 63201020086 
นายภูมิภัทรแก้วประเสริฐ
                   
18 63201020087 
นายรฐนนท์พรหมชาติ
------------------ 
19 63201020088 
นายเศรษฐวุฒิสีคราม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................