วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ตัวถังและสี รหัสกลุ่ม ชถ(ทวิภาคี).31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัฏฐพัชร     กล้าหาญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201010028 
นายชินวัตรบัวแก้ว
------------------ 
2 63201010045 
นายพีรพัฒน์เขียวอ่อน
------------------ 
3 63201010063 
นายพงศ์พลพรมโลก
                   
4 63201010091 
นายธนวัฒน์นิวาส
                   
5 63201010096 
นายวีรวัฒน์แก้วสง่า
                   
6 63201010099 
นายสุทธิพงษ์ทาทอง
                   
7 63201010124 
นายธีระศักดิ์เสาะใส
------------------ 
8 63201010125 
นายไชยาบุญสาร
                   
9 63201010126 
นายสัตตบุษย์จำปาวัลย์
                   
10 63201010127 
นายนนทกรนิลเพ็ชร
                   
11 63201010198 
นายอภิชาติสีทอง
                   
12 63201010203 
นายขจรเกียรติพิมพ์เวียงคำ
                   
13 63201010204 
นายอดิศรสีพลแท่น
------------------ 
14 63201010207 
นายวุฒิชัยวงษ์สีดา
                   
15 63201010208 
นายสุเมธาพงษ์เกษ
------------------ 
16 63201010209 
นายปรเมษฐ์ปาระมัติ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................