วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุริยา     ก้อนคำดี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201010173 
นายกิตติพันธุ์อ่อนโส
                   
2 63201010174 
นายเขษมศักดิ์ยศศิริ
------------------ 
3 63201010176 
นายณัฐวัตรสมหมาย
                   
4 63201010177 
นายณัฐวุฒิผลขาว
------------------ 
5 63201010178 
นายทวีชาติสุจันทร์
------------------ 
6 63201010179 
นายธนวัฒน์บุญวิจิตร
                   
7 63201010180 
นายธวัชชัยหอมศรี
                   
8 63201010181 
นายธวัฒชัยพวงพั่ว
                   
9 63201010182 
นายธีรพัฒน์ศรีใส
                   
10 63201010183 
นายปรเมษฐ์แสงสุวรรณ
                   
11 63201010184 
นายพันศักดิ์ศรีใส
                   
12 63201010185 
นายภาณุพงศ์จั่วจันทึก
------------------ 
13 63201010186 
นายภานุมาศจัมปโสม
------------------ 
14 63201010187 
นายภานุวัฒน์บุญเลิศ
------------------ 
15 63201010188 
นายโยธินจันทร์แดง
                   
16 63201010189 
นายวรากรณ์สายพันธ์
                   
17 63201010190 
นายวัชรเกียรติศิริคำ
                   
18 63201010191 
นายวุฒินันท์ดวงแก้ว
                   
19 63201010192 
นายสมิตรคำศรี
------------------ 
20 63201010193 
นายสุชนสุขอินทร์
                   
21 63201010194 
นายอดิศักดิ์อุตโพธิ์
------------------ 
22 63201010196 
นายอัสราวุฒบุญเลี้ยง
                   
23 63201010197 
นายอุดมชัยครองใจ
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................