วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุริยา     ก้อนคำดี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201010128 
นายกฤษฎาวุฒิพรมมาสุข
                   
2 63201010129 
นายกิตติภูมิจันทร์โสม
                   
3 63201010130 
นายแก้วศักดิ์สิทธิ์สมแก้ว
                   
4 63201010131 
นายณัฐปภัสร์แก่นทิพย์
                   
5 63201010132 
นายณัฐวุฒิแก้วไพรวัน
                   
6 63201010133 
นายต้นตระการไชยโคตร
                   
7 63201010134 
นายทักษพรบุญเพิ่ม
                   
8 63201010135 
นายธงชัยบุตรมณี
------------------ 
9 63201010136 
นายธนพลบุญใหญ่
                   
10 63201010137 
นายธนภูมิศรเพชร
                   
11 63201010138 
นายธนายุทธสิงห์ที
------------------ 
12 63201010139 
นายธีรพัทรเกษรสินธ์
                   
13 63201010140 
นายธีรภาพภูนะยา
                   
14 63201010141 
นายนัฐกรโภคพันธ์
                   
15 63201010142 
นายรุ่งทิวาเกษรสร้อย
------------------ 
16 63201010143 
นายเลิศชายเหมือนสวัสดิ์
                   
17 63201010144 
นายสมพรแสนสุข
------------------ 
18 63201010145 
นายสุริยาแก้วไพรวัน
                   
19 63201010146 
นายอนุศักดิ์สาระโพธิ์
                   
20 63201010147 
นายอัมรินทร์กลิ่นพิกุล
                   
21 63201010148 
นายอำนาจเกตุดวง
------------------ 
22 63201010149 
นายสุรีย์พรอินใย
                   
23 63201010150 
นายอดิศักดิ์คุมมินทร์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................