วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภิสิทธิ์     สินศิริ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 63201010046 
นางสาวสุพิชฌาแก้วยงค์
                   
2 63201010048 
นางสาวอารียาจงรักษ์
                   
3 63201010049 
นางสาวพุทธิดาทะคำวงษ์
                   
4 63201010050 
นายกีรติระรื่นรมย์
------------------ 
5 63201010051 
นายเกรียงไกรพิมาร
                   
6 63201010052 
นายจิรพัสมิตรศิริกุล
                   
7 63201010054 
นายเจษฎาป้องแก้ว
                   
8 63201010055 
นายชัยสิทธิ์เสนาภักดิ์
                   
9 63201010056 
นายชาญธิษณ์พระสว่าง
                   
10 63201010057 
นายชินพัฒน์คืนผล
                   
11 63201010058 
นายธนวัฒน์พระสว่าง
                   
12 63201010059 
นายธนวัฒน์ลาแพงศรี
                   
13 63201010060 
นายธวัชชัยภูชะหาร
                   
14 63201010062 
นายเนรมิตผิวไทย
                   
15 63201010064 
นายภูเบศวิชัด
                   
16 63201010065 
นายวรวุฒิศรศรี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................