บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์                                                                                            

ที่    วผ.         /2566                                                       วันที่      21 มีนาคม 2566                              

เรื่อง  รายงานการจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลของครูผู้สอน                                                                   

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

                              ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ให้ครูผู้สอนส่งแผนการวัดผลในสัปดาห์ที่ 1 นั้น บัดนี้ล่วงเลยกำหนดเวลามาแล้ว งานวัดผลและประเมินผลจึงขอรายงาน ผู้ที่ยังดำเนินการแผนการวัดผลไม่แล้วเสร็จดังเอกสาร รายชื่อผู้ที่ดำเนินการแผนการวัดผลและประเมินผลไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ที่แนบมานี้แล้ว

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาต่อไป
 

                                                                             (นางสาวคำโฮม   คูณสว่าง)
                                                                       หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


                                                  
            เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ


                (   )
        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                         ทราบ / แจ้งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
                         มอบ ฝว.ติดตามและรายงานความก้าวหน้า


                                                        (นายวิโรจน์   ธิมา)
                                        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์