เอกสารแนบบันทึกข้อความเรื่องรายงานการจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลของครูผู้สอน

รายชื่อผู้จัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาไม่แล้วเสร็จ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ร้อยละของความก้าวหน้า

                                                                                                           ผู้รายงาน
                                                                        (นางสาวคำโฮม   คูณสว่าง)
                                                                  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
                                                                        21 มีนาคม 2566