ตรวจสอบคะแนนเก็บ แยกตามครูผู้สอนประจำแผนกวิชา
(7):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์-กลอุตสาหกรรม
(8):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
(9):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
(10):ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี
(11):ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(13):ครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญ
(17):ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
(18):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
(19):ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(20):ครูผู้สอนแผนกวิชาการตลาด
(21):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
(22):ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(23):ครูผู้สอนเทคนิคคอมพิวเตอร์
(24):ครูผู้สอนแผนกวิชาการโรงแรม
(25):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
(27):ครูผู้สอนแผนกวิชาการตลาด
(28):ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(29):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์-กลอุตสาหกรรม
(30):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
(31):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
(32):ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี
(33):ครูผู้สอนแผนกวิชาการตลาด
(34):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
(35):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
(36):ครูผู้สอนแผนกวิชาการโรงแรม
(37):ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
(38):ครูผู้สอนแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า