การตรวจบันทึกส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2565
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1::สิริปัญญ์  เสริมสิริพิพัฒน์
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 20204-2008 การสร้างเว็บไซต์
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
2 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
3 30204-5101 งานธุรกิจดิจิทัล 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
4 20204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
5 30200-0014 หลักการเขียนโปรแกรม
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
รวม820 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2::กิ่งดาว  บุญประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป,รองหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ปกครองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
4 20204-2006 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
(1-2-2)
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
5 20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
(1-2-2)
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
6 20701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
(1-2-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 30204-5101 งานธุรกิจดิจิทัล 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
8 30204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม258 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3::ปวีณา  บุญเสนอ
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานการเงิน,ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
(2-0-2)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
4 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน
(2-2-3)
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
5 20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ
(1-2-2)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
6 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 20204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พค.-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
รวม304 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4::วิทยา  ลัทธิมนต์
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานทะเบียน,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 20204-2007 โปรแกรมกราฟิก
(2-2-3)
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
3 20701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
(1-2-2)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 30204-5102 งานธุรกิจดิจิทัล 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
5 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
6 30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
7 30204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
รวม1420 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5::ชินาธิป  พรมชา
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานประชาสัมพันธ์,แนะแนวแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
2 20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
(2-2-3)
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
3 20204-2008 การสร้างเว็บไซต์
(2-2-3)
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
4 30204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
5 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(1-2-2)
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
6 20204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
รวม264 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6::ณัทพงศ์  โยธี
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ,รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์,รองหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20204-2007 โปรแกรมกราฟิก
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
3 20204-2106 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
4 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
6 30100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
(1-2-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
7 20204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม1911 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7::เรณุกาญจน์  นิวาส
วุฒิการศึกษา::นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตำแหน่ง::
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
รวม160 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น16
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
8::จิราวรรณ  ชอบดี
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
(1-2-2)
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
4 20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย
(2-2-3)
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
5 30204-5102 งานธุรกิจดิจิทัล 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
6 30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
7 30204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
รวม1620 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
9::เพ็ญธิดา  แก้วคำ
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานบุคลากร
1 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1-4-3)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
2 20201-2108 การบัญชีสหกรณ์
(2-2-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
3 30201-5101 งานการบัญชี 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
4 30201-2007 การบัญชีภาษีอากร
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
6 30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม920 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
10::พิมพ์ภัทรา  เลิศเรืองศิริ
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน,รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
1 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
(1-4-3)
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 20201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
3 20203-2107 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(1-2-2)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
4 30201-5102 งานการบัญชี 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
5 20201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
6 30201-2104 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
(3-0-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม227 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
11::ศิริรัตน์  คำเพราะ
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี,รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ,รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1 20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
(2-2-3)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
2 30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
4 30201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
รวม1215 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น27
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
12::ไพรินทร์  ทองกันยา
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
3 20201-2108 การบัญชีสหกรณ์
(2-2-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
4 30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
5 30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม1712 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
13::คนองรักษ์  ป้อมหิน
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,รองหัวหน้างานบุคลากร
1 20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม
(1-4-3)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
2 30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 30201-5101 งานการบัญชี 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
4 30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม1020 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
14::วันดี  ปานฟัก
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ,แนะแนวแผนกการบัญชี
1 20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
2 20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ
(2-2-3)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
3 30201-5102 งานการบัญชี 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
4 30201-9006 การบัญชีการเงิน
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 30200-0006 การบัญชีบริษัทจำกัด
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1415 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
15::สุลัดดา  ยอดกุล
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานบัญชี,ปกครองแผนกการบัญชี
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ
(2-2-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 30201-5103 งานการบัญชี 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
5 30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
6 30201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
7 30201-2107 การบัญชีสหกรณ์
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม1020 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
16::วันทนา  วิศรีสิทธิ์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::รองหัวหน้างานการเงิน,รองหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม
(1-4-3)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1-4-3)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
3 20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
4 20201-2110 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
5 30201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
7 30201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
8 30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม1815 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
17::ศริญญา  ผาแก้ว
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป,ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ
(2-2-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
3 20201-2110 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
4 20203-2107 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(1-2-2)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
5 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
6 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม275 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
18::ภัชรานันท์  จันทชิด
วุฒิการศึกษา::บัญชีบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
2 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
(1-4-3)
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1-4-3)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
4 30201-5103 งานการบัญชี 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
5 20201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
6 30200-0004 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
(2-2-3)
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1612 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การบัญชี มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
19::ณัตติยา  หล่อวินิจนันท์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม,แนะแนวแผนกการโรงแรม
1 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 20701-2112 การจัดดอกไม้
(2-2-3)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 20701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม
(1-2-2)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
4 20701-2106 โภชนาการและอนามัยอาหาร
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
6 20701-8501 โครงงาน
(0-12-4)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
7 30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
(2-2-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
8 30701-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
9 30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
(2-0-2)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม1814 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
20::เพ็ชรา  โหม่งมาตร์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา,ปกครองแผนกการโรงแรม
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 20200-1003 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 20701-2002 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
(1-2-2)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
4 20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(1-2-2)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 20701-2105 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 20701-2107 เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30701-2002 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
8 30701-2004 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(2-2-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
9 30701-5101 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
10 20701-2010 ธุรกิจโรงแรม
(2-0-2)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
11 30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
(2-2-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม218 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
21::โสภณัฐ  พละศักดิ์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล,รองหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
1 20701-2001 ความปลอดภัยในโรงแรม
(2-0-2)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20700-1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(1-2-2)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20701-2003 การประกอบอาหารโรงแรม
(2-2-3)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20701-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(2-2-3)
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30000-9205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
6 30701-5103 งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
7 20701-2006 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
(2-2-3)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
8 20701-8501 โครงงาน
(0-12-4)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม274 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การโรงแรม มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
22::นงลักษณ์  ศรีชา
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด,งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
3 30200-1002 หลักการตลาด
(2-2-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
4 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 30200-0002 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
6 30202-5101 งานการตลาด 1 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
7 20202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
(2-2-3)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
8 30202-2007 กลยุทธ์การตลาด
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
9 30202-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
10 20202-2001 การตลาดเบื้องต้น
(2-2-3)
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1027 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
23::สาวิตรี  บุญงอก
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานการเงิน,รองหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด,ปกครองแผนกการตลาด
1 30200-1002 หลักการตลาด
(2-2-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
2 30202-5102 งานการตลาด 2 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
3 20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(2-3-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
4 20202-2007 การจัดแสดงสินค้า
(1-4-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
5 20202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
6 20202-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
7 30202-2004 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
8 30202-2006 การวิจัยการตลาด
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
9 20202-2001 การตลาดเบื้องต้น
(2-2-3)
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม2212 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
24::ฐิติชญา  ภิบาลวงษ์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 30202-2101 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
3 30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
5 20202-2104 การบรรจุภัณฑ์
(1-2-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
6 30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา
(3-0-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
7 20202-2106 การกำหนดราคา
(2-0-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม2910 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
25::ผกามาศ  จันทรัตน์
วุฒิการศึกษา::ปริญญาตรี สาขาการตลาด
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
2 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3-0-3)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
4 20202-2113 ศิลปะการขาย
(2-2-3)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
5 20202-2004 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
(2-2-3)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
6 20202-2005 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(2-2-3)
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
7 30200-0002 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
8 30202-2001 การจัดการการขาย
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
9 30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
10 30200-0008 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม2311 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การตลาด มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
26::วงกต  จิตรประเสริฐ
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง,ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
1 20106-2102 งานปูนตกแต่งผิว
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 30106-5102 งานก่อสร้าง 2
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 20106-2003 เขียนแบบงานโครงสร้าง
(0-6-2)
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20106-2114 คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง
(1-2-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 20106-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 20106-2117 เทคนิคคอนกรีต
(2-0-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30106-2007 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง
(0-6-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม2710 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
27::อภินันท์  อนุสินธุ์
วุฒิการศึกษา::เทคโนโลยีบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง,ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา,ปกครองแผนกช่างก่อสร้าง
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 30106-2005 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร
(1-3-2)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
4 30106-5101 งานก่อสร้าง 1
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 20106-2101 ปฎิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร
(0-12-4)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20106-2008 หุ่นจำลองโครงสร้าง
(1-3-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 20106-2108 การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร
(2-0-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม2611 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
28::รุ้งทิวา  บุดดา
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,แนะแนวแผนกก่อสร้าง
1 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
2 20106-1006 กลศาสตร์โครงสร้าง 1
(2-0-2)
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20106-2007 การระดับเพื่องานก่อสร้าง
(1-3-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20106-2103 ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30106-5103 งานก่อสร้าง 3 (*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 20106-2115 กลศาสตร์โครงสร้าง 2
(2-0-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30106-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
8 20106-1005 พื้นฐานงานสำรวจ
(0-6-2)
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 30106-0003 พื้นฐานงานสำรวจ
(1-4-3)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม2812 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
29::ทรงพร  พรหมโสภา
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 30106-2008 ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
2 30106-2103 คอนกรีตเทคโนโลยี
(2-2-3)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 20106-2113 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
(2-0-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20106-2002 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
(0-6-2)
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20106-2001 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร
(0-12-4)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 20106-2107 ไฟฟ้าในอาคาร
(1-3-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30001-1052 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง
(2-0-2)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม309 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างก่อสร้าง มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
30::สุวรรณ  บุษภาค
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์,ปกครองแผนกอิเล็กทรอนิกส์
1 20105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
(1-3-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20105-2007 วงจรดิจิทัล
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
3 20105-2105 ไมโครคอลโทรลเลอร์
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
5 20105-2116 โทรคมนาคมเบื้องต้น
(2-0-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 20105-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30105-5101 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
8 30105-5102 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
9 30105-8002 ฝึกงาน 1
(2-8-2)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
10 30105-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
11 30105-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม268 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
31::ณรงค์  นิตนอก
วุฒิการศึกษา::ปท.ส. อุตสาหกรรม
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20105-2010 เครื่องส่งวิทยุ
(1-3-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
4 30105-1003 วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 30105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 30105-2106 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
(2-3-3)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม2417 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น41
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
32::สันติ  ไชยประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน,ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา,ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1 20105-2008 เครื่องเสียง
(1-3-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
(2-3-3)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
3 20105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
(2-0-2)
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
4 20105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20105-2109 งานบริการคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20105-5101 ปฏิบัตงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 20105-5102 ปฏิบัตงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 20105-2104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
9 30105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(2-3-3)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
10 30105-0002 งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
11 30105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม2313 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
33::ปฏิภาณ  เสนาพันธ์
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน,แนะแนวแผนกอิเล็กทรอนิกส์
1 20105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(2-3-3)
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
3 20105-2102 ระบบเสียง
(1-3-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 20105-2103 ระบบภาพ
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
5 20105-2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 20105-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
7 20105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
8 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
9 30105-2006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม2811 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
34::เอกวัฒน์  ใจมั่น
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20105-2008 เครื่องเสียง
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
3 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 30105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
5 30105-2002 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
6 20105-2108 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์
(1-3-2)
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
7 30105-9003 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
8 30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
(2-3-3)
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 30105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
10 30105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม2017 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
35::คัคเนศวร์  โกมลศรี
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1 20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
2 20104-2106 การติดตั้งไฟ้านอกอาคาร
(1-6-3)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
4 30104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
รวม2911 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
36::วัลชัย  ผัดศรี
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
1 20104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20104-2111 ดิจิทัลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า1
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30104-5201 งานไฟฟ้ากำลัง1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 30104-9006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
7 20104-2119 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(1-3-2)
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
8 30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
9 30104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
รวม2814 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น42
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
37::บุญจันทร์  โตมร
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล,ปกครองแผนกไฟฟ้ากำลัง,ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1 20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
(2-0-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20104-2104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20104-2106 การติดตั้งไฟ้านอกอาคาร
(1-6-3)
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 30104-1001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
7 20104-2115 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม391 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
38::ประสิทธิ์  จันพูล
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::รองหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,ผู้ช่วยงานพัสดุ,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 20104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 30104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
(3-0-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
4 30104-5201 งานไฟฟ้ากำลัง1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30104-5202 งานไฟฟ้ากำลัง2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 30104-9006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 20104-2119 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(1-3-2)
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
9 20104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
(1-6-3)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม2617 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น43
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
39::ศิริศักดิ์  จันพูล
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานพัสดุ,ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่,ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 20104-2007 เครื่องทำความเย็น
(1-6-3)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20104-2109 เครื่องปรับอากาศ
(1-6-3)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 20104-2111 ดิจิทัลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 20104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
5 30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า1
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 30104-5202 งานไฟฟ้ากำลัง2
(2-7-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
7 30104-9006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
9 30104-0005 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม339 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น42
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
40::ทัศนัย  จันทา
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,แนะแนวแผนกไฟฟ้ากำลัง
1 20104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20104-2104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20104-2109 เครื่องปรับอากาศ
(1-6-3)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
5 30104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
6 20104-2115 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า1
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
8 30104-5201 งานไฟฟ้ากำลัง1
(2-7-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
9 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
10 20104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
(1-6-3)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม374 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น41
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
41::ธีระ  ศรีมาบุตร
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานทะเบียน,รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
(2-0-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 20104-2104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20104-2115 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30104-1003 วงจรไฟฟ้า 2
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
8 30104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
(1-3-2)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
9 30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม1919 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
42::สมาน  คำขาว
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานปกครอง,รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ,ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
1 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
(2-0-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
3 20103-2003 ทดสอบแบบทำลายสภาพ
(1-3-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
4 20103-2114 เชื่อมซ่อมบำรุง
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 20103-2010 มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น
(2-0-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
6 20103-2201 เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม360 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
43::ชัยวัฒน์  ยศเคน
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่,ผู้ช่วยงานทะเบียน,ปกครองแผนกช่างเชื่อมโลหะ,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล,แนะแนวแผนกช่างเชื่อมโลหะ
1 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20103-2111 วัสดุช่างเชื่อม
(2-0-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
3 20103-2002 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2
(0-6-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
4 20103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-2-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
5 20103-2004 ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ
(1-3-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 20103-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
7 30100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
(1-3-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
8 20103-2113 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักช์ 3
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม334 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
44::จักรกฤษณ์  พันธ์ศรี
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20103-2008 กระบวนการเชื่อม
(2-0-2)
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
3 20103-2001 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1
(0-6-2)
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
4 20103-2005 เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1
(0-6-2)
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
5 20103-2006 เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1
(0-6-2)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
6 20103-2202 เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม380 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
45::ประภาส  นามโคตร
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
(2-0-2)
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
(1-6-3)
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
6 30102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 30102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
10 30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
(2-3-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม1219 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
46::ไพฑูรย์  พ่อค้า
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องม่ือกล 1
(2-6-4)
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20102-2111 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
(1-3-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
(2-0-2)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
(1-6-3)
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
6 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30102-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 30100-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล
(3-0-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
9 20102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
10 30102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม2411 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
47::ชาตรี  ศรีสะอาด
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด,ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,แนะแนวแผนกช่างกลโรงงาน
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องม่ือกล 1
(2-6-4)
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 20102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 20102-2109 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 20102-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 20102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 20102-5106 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม320 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
48::ภูดิศ  สุวรรณวงค์
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา,ปกครองแผนกช่างกลโรงงาน
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20102-2007 กรรมวิธีการผลิต
(2-0-2)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องม่ือกล 1
(2-6-4)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 20102-2010 อบซุบโลหะ
(1-3-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
(2-6-4)
ฝึกงาน
ชก.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20102-2110 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
(0-6-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 20102-2401 เขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 20102-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชก.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
9 30102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม331 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
49::บุญญฤทธิ์  แสงทอง
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา,ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรกา
1 20102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20102-2010 อบซุบโลหะ
(1-3-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20102-2111 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
(1-3-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 20102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 30102-5103 งานเครื่องมือกล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
9 30102-5104 งานเครื่องมือกล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
10 30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
(2-3-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม304 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
50::มานะศักดิ์  อารมณ์สวะ
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานความร่วมมือ,ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล,ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 20102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 20102-2010 อบซุบโลหะ
(1-3-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 20102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 20102-2110 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
(0-6-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20102-2111 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
(1-3-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 20102-2109 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
7 30102-2003 โปรแกรมซีเอ็นซี
(2-3-3)
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
8 30102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
9 20102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
10 30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
11 30102-5103 งานเครื่องมือกล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
12 30102-5104 งานเครื่องมือกล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม289 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
รวม00 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น0
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
52::ประดิษฐ  ใจทรง
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,รองหัวหน้างานพัสดุ
1 20101-2102 งานจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย.-25632  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชย.-25632  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(2-3-3)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(3-0-3)
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
6 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม298 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
53::อุทัย  จรรยากรณ์
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานพัสดุ,รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
1 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์
(2-0-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 20101-2505 งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 30101-5101 งานเทคนิคยานยนต์1
(2-10-4)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 30101-2007 งานทดลองเครื่องกล
(2-2-3)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 30101-5601 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า1
(2-10-4)
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
8 30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
9 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
10 30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
(2-3-3)
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม1720 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
54::สุขสันต์  สิทธิมวล
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานอาคารสถานที่,รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
3 20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล
(2-0-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20101-2202 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
7 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
8 20101-2205 งานส่งกำลังเครื่องกลอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม296 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
55::สมชาย  พิมาทัย
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::รองหัวหน้างานอาคารสถานที่,รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,ผู้ช่วยงานการเงิน,ผู้ช่วยงานปกครอง,ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการ
1 20101-2008 งานขับรถยนต์
(1-3-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
2 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
(2-3-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
4 30101-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 20101-2203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 30101-5203 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
8 20101-2206 งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ
(1-3-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 20101-2204 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม327 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
56::ไกรศร  ผิวผัน
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
1 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
(1-6-3)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 30101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
5 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
6 20101-2406 งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง
(2-2-3)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
8 30101-5603 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า3(*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม2217 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
57::ชาติชาย  ฝอยทอง
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตำแหน่ง::ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
1 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(1-6-3)
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20101-2008 งานขับรถยนต์
(1-3-2)
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย.-25636  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชย.-25636  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20101-2208 คณิตศาสตร์เครื่องกล
(2-0-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
รวม350 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
58::ธนภัทร  จอมไส
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานพัสดุ,ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,ปกครองแผนกช่างยนต์
1 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 30100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
(2-2-3)
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
5 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
6 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 20101-2204 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 20101-2205 งานส่งกำลังเครื่องกลอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
9 30101-2202 งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
(2-3-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม2713 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
59::วิภาศิริ  เลิศศรี
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานบุคลากร,ผู้ช่วยงานพัสดุ,ผู้ช่วยงานทะเบียน
1 20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
(2-0-2)
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20101-2404 งานพ่นสีรถยนต์
(1-6-3)
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
4 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
7 20101-2406 งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม336 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
60::จิรพันธ์  สำเภา
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานพัสดุ,ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,ปกครองแผนกช่างยนต์
1 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(1-6-3)
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25633  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชย.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25633  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
6 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 30101-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
8 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม335 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
61::ณัฐพล  วรรณทอง
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล,แนะแนวแผนกช่างยนต์
1 20101-2102 งานจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์
(3-0-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 30100-0006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
(1-3-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
4 30101-2007 งานทดลองเครื่องกล
(2-2-3)
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
5 30101-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
6 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
7 30101-5103 งานเทคนิคยานยนต์3(*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
8 30101-5603 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า3(*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
รวม2515 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
62::สุริยา  ก้อนคำดี
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
(2-0-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 30101-2007 งานทดลองเครื่องกล
(2-2-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(3-0-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 30101-5201 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง
(2-2-3)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 20101-2203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
10 20101-2209 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(1-6-3)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
11 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม2414 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างยนต์ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
63::สายชล  ทองแป
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน,รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
3 30100-0004 วัสดุช่าง
(2-0-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
4 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 30102-5103 งานเครื่องมือกล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 30102-5104 งานเครื่องมือกล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
(2-3-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม226 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
64::อภิสิทธิ์  สินศิริ
วุฒิการศึกษา::เทคโนโลยีเครื่องกล
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::รองหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม321 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
65::ศักดิ์นรินทร์  ประชา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม240 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา เรียนร่วม(พื้นฐาน) มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
66::วีนัส  สุวรรณ
วุฒิการศึกษา::การศึกษามหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
1 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชก.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 30000-1202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
(1-2-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
4 30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(3-0-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มบบ.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
(0-2-1)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
6 30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(1-2-2)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม229 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
67::คำโฮม  คูณสว่าง
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1 30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(3-0-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(3-0-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
รวม033 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
68::บุญแต่ง  ป้อมหิน
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
1 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
(0-2-1)
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม370 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
69::ทราทิตย์  ชิดชม
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานความร่วมมือ,รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
1 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
(0-2-1)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(3-0-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
(0-2-1)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(1-2-2)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
รวม2419 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น43
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
70::ธนิตา  สมนิยาม
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานทะเบียน,ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,ผู้ช่วยงานปกครอง,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
1 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(1-0-1)
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
2 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม727 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
71::กิตติ  ผลดี
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
(1-2-2)
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
(2-2-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
3 30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
(2-2-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม1820 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
72::สุประวัติ  ขันทอง
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
1 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
(2-0-2)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(1-0-1)
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม360 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
73::ณญาดา  อุราเลิศ
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตร์บัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานความร่วมมือ,ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
1 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
(0-2-1)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
2 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
พค.-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
3 20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
พค.-25621  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25622  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
4 20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
(0-2-1)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม400 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
74::ณัฏฐพัชร  กล้าหาญ
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::ผู้ช่วยงานทะเบียน,ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
(1-2-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2-0-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
4 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
(2-0-2)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
5 30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
มชย.-25641  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25642  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม289 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
75::กนกพร  พวงศรี
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
(0-2-1)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชย.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25632  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25636  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25633  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(0-2-1)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
4 20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
(0-2-1)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม420 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น42
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
76::จริยา  บัวหลง
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(0-2-1)
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
(3-0-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
(0-2-1)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
รวม343 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
77::ล้ำค่า  จินาวัลย์
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
(1-2-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
2 20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
(1-2-2)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม278 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
78::ขนิษฐา  แสงเนตร
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(0-2-1)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25644  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชก.-25641  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชกอ.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25642  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25646  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25645  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25644  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
(3-0-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
4 20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
(0-2-1)
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม269 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
79::เรืองยศ  อรัญรักษ์
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
(0-2-1)
กร.-25641  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
พค.-25642  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25643  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25641  
(รายชื่อ 33 คน)
---      
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
พต.-25641  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พบ.-25641  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
ชกอ.-25643  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชช.-25641  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชถ.-25641  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25641  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25643  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25645  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25642  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25644  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25641  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25642  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชส.-25641  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชส.-25642  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชอ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชอ.-25641  
(รายชื่อ 29 คน)
---      
พบ.-25642  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
รวม370 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา สามัญ/ทักษะชีวิต มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
รวม00 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น0
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
รวม00 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น0
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
รวม00 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น0
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
รวม00 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น0

--------------------------------------------------------------

บันทึกรายงานเสนอ ผู้อำนวยการ
รายงานแนบบันทึก