รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:30 พ.ค. 2566]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 (ครูสุริยา ก้อนคำดี)202 22220.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 (ครูสุริยา ก้อนคำดี)240 24240.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 (ครูจักรี พรมจร)211 22220.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 (ครูจักรี พรมจร)221 23230.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.11 (ครูสมชาย พิมาทัย)240 24240.00
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.11 (ครูพัชริดา อ่อนทรวง)50 550.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)157 22220.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)166 22220.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)230 23230.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)230 23230.00
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 (ครูชัยวัฒน์ ยศเคน)81 990.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล)226 28280.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล)280 28280.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)242 26260.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)265 31310.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 (ครูณรงค์ นิตนอก)1710 27270.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 (ครูณรงค์ นิตนอก)197 26260.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา)179 26260.00
ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า ยฟ.11 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)232 25250.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 377594364360.00
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 (ครูวันทนา วิศรีสิทธิ์)135 36360.00
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 (ครูศิริรัตน์ คำเพราะ)033 33330.00
การบัญชี:การบัญชี พบ(ทวิศึกษา).14 (ครูวันดี ปานฟัก)00 000.00
การตลาด:การตลาด พต.11 (ครูผกามาศ จันทรัตน์)441 45450.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 (ครูกิ่งดาว บุญประสิทธิ์)1034 44440.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 (ครูณัทพงศ์ โยธี)1030 40400.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.13 (ครูณัฐสินี ชวดพงษ์)725 32320.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค(ทวิศึกษา).14 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์)00 000.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 321982302300.00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.11 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์)622 28280.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 62228280.00
รวม  ปวช.14152796946940.00
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.21 (ครูไกรศร ผิวผัน)132 1519
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.22 (ครูไกรศร ผิวผัน)155 20214.76
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ)160 1622
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ)160 1621
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)160 161811.11
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)180 182010.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.21 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)163 1923
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.22 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)170 1726
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.23 (ครูสุประวัติ ขันทอง)160 1622
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.21 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)80 810
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง)128 20229.09
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง)155 202313.04
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.23 (ครูชาตรี ศรีสะอาด)160 1621
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.24 (ครูชาตรี ศรีสะอาด)150 1523
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.21 (ครูจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี)111 1215
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)156 212412.50
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)174 2125
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 (ครูทัศนัย จันทา)154 1923
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 (ครูทัศนัย จันทา)210 212412.50
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.25 (ครูกนกพร พวงศรี)210 21238.70
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)245 29303.33
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)215 26287.14
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)98 171910.53
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.22 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)97 16175.88
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 (ครูศริญญา ผาแก้ว)818 2632
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด)026 26273.70
การตลาด:การตลาด พต.21 (ครูฐิติชญา ภิบาลวงษ์)1220 323713.51
การตลาด:การตลาด พต.22 (ครูขนิษฐา แสงเนตร)218 20229.09
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์)627 3340
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.22 (ครูจิราวรรณ ชอบดี)824 3240
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.23 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์)431 35375.41
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4016420423513.19
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.21 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์)613 192213.64
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 613192213.64
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.31 (ครูประดิษฐ ใจทรง)162 1826
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.32 (ครูประดิษฐ ใจทรง)190 1926
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)141 1526
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)180 1825
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.35 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)170 1725
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.36 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)152 1723
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.31 (ครูธนภัทร จอมไส)220 222512.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.32 (ครูธนิตา สมนิยาม)161 1725
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.33 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)180 1825
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.31 (ครูไกรศร ผิวผัน)70 710
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)172 1924
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)211 2226
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.33 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)200 2027
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.34 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)171 1825
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.31 (ครูสมาน คำขาว)61 79
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 (ครูบุญจันทร์ โตมร)127 192213.64
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 (ครูบุญจันทร์ โตมร)122 1421
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.33 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)172 192213.64
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.34 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)160 1620
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.35 (ครูวีนัส สุวรรณ)162 1822
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)129 21224.55
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)124 1621
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.33 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)136 1926
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.31 (ครูรุ้งทิวา บุดดา)154 1926
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.31 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์)218 2032
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 (ครูวันดี ปานฟัก)128 2936
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 (ครูศริญญา ผาแก้ว)126 2732
การบัญชี:การบัญชี พบ.33 (ครูคนองรักษ์ ป้อมหิน)028 2834
การตลาด:การตลาด พต.31 (ครูล้ำค่า จินาวัลย์)239 4151
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 (ครูปวีณา บุญเสนอ)921 3042
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.32 (ครูณัทพงศ์ โยธี)1126 3744
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.33 (ครูคำโฮม คูณสว่าง)824 3242
รวม ปวช. การตลาด 20  118  138  155  10.97
การบัญชี 11  194  205  230  10.87
การโรงแรม 14  53  67  82  18.29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 73  242  315  361  12.74
ช่างกลโรงงาน 210  30  240  281  14.59
ช่างก่อสร้าง 50  28  78  88  11.36
ช่างยนต์ 429  20  449  558  19.53
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 118  46  164  180  8.89
ช่างไฟฟ้ากำลัง 262  40  302  339  10.91
ยานยนต์ไฟฟ้า 23  2  25  25  0.00
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ 25  3  28  33  15.15
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1117 169 1286 150414.49
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 104 554 658 74611.80
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 1,235 776 2,011 2,332 13.77

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย.11 (ครูศักดิ์นรินทร์ ประชา)71 880.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ.11 (ครูกิตติ ผลดี)170 17170.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ.11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน)154 19190.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ.11 (ครูประภาส นามโคตร)215 26260.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ.11 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)111 12120.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ.11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี)200 20200.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ.12 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี)182 20200.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ.11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี)250 25250.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ.11 (ครูสุวรรณ บุษภาค)1911 30300.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ.11 (ครูสุวรรณ บุษภาค)27 912
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา)51 660.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา)82 10100.00
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ.11 (ครูสายชล ทองแป)231 24254.00
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ.11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน)41 550.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 195362312351.70
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.11 (ครูพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ)121 22220.00
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด)09 990.00
การตลาด:การตลาด สบต.11 (ครูสาวิตรี บุญงอก)312 15150.00
การตลาด:การตลาด มบต.11 (ครูสาวิตรี บุญงอก)18 990.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค.11 (ครูชินาธิป พรมชา)935 44440.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค.11 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์)716 23230.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 211011221220.00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร.11 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)26 880.00
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร.11 (ครูเรืองยศ อรัญรักษ์)10 110.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 36990.00
รวม  ปวส.1 219  143  362 3661.09
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)140 14156.67
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย.21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)60 660.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส)170 17170.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส)111 12120.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)150 15150.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)120 12120.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)53 880.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).21 (ครูประภาส นามโคตร)132 15166.25
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).22 (ครูประภาส นามโคตร)142 16175.88
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).21 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)195 24254.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี)172 19205.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).22 (ครูวัลชัย ผัดศรี)191 20200.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี)233 26287.14
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น)233 262910.34
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น)113 141612.50
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)70 7812.50
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)52 7812.50
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 231272582725.15
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).21 (ครูสุลัดดา ยอดกุล)228 30326.25
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).22 (ครูสุลัดดา ยอดกุล)09 91010.00
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 (ครูเพ็ญธิดา แก้วคำ)416 20214.76
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)29 11110.00
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)224 26287.14
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา)1224 36372.70
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา)725 32333.03
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 291351641724.65
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)54 91010.00
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)14 56
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 68141612.50
รวม  ปวส.2 266  170  436 4605.22
รวม ปวส. การตลาด85361633.17
การบัญชี78390944.26
การโรงแรม91423258.00
ช่างกลโรงงาน781593963.13
ช่างก่อสร้าง25530326.25
อิเล็กทรอนิกส์552479879.20
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า27229303.33
เทคนิคเครื่องกล11991281290.78
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล351001351371.46
ไฟฟ้า12281301332.26
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 426 63 489 507 3.55
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 50 236 286 294 2.72
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 9 14 23 25 8.00
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 485 313 798 826 3.39รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 2,809 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 3,158 คน ออกกลางคันไป 349 คน คิดเป็นออกกลางคัน ร้อยละ 11.05