รายงานสถิตินักศึกษา ออนไลน์ [Real time:23 ก.ย. 2566]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 0 ปีการศึกษา 0
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวช.1
รวม  ปวช.100000.00
ปวช.2
รวม  ปวช.200000.00
ปวช.3
รวม  ปวช.300000.00
รวม ปวช. : 0  0  0  0  0.00
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0 00.00
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0 00.00
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 00.00
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 0 0 0 0 0.00

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 0 ปีการศึกษา 0
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวส.1
รวม  ปวส.1 0  0  0 o0.00
ปวส.2
รวม  ปวส.2 0  0  0 o0.00
รวม ปวส. 00000.00
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0.00
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0 0 0.00
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 0 0.00
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 0 0 0 0 0.00รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 0 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 0 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00