รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:21 มี.ค. 2566]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.11 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.12 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.13 (ครู )00 000.00
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.11 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 (ครู )00 000.00
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 (ครู )00 000.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 (ครู )00 000.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 (ครู )00 000.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 (ครู )00 000.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 (ครู )00 000.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.15 (ครู )00 000.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.16 (ครู )00 000.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 (ครู )00 000.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 (ครู )00 000.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.13 (ครู )00 000.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.11 (ครู )00 000.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.12 (ครู )00 000.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 00000.00
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 (ครู )00 000.00
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 (ครู )00 000.00
การบัญชี:การบัญชี พบ.13 (ครู )00 000.00
การตลาด:การตลาด พต.11 (ครู )00 000.00
การตลาด:การตลาด พต.12 (ครู )00 000.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 (ครู )00 000.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 (ครู )00 000.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.13 (ครู )00 000.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 00000.00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.11 (ครู )00 000.00
การโรงแรม:การโรงแรม กร.12 (ครู )00 000.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 00000.00
รวม  ปวช.100000.00
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.21 (ครูไกรศร ผิวผัน)132 1519
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.22 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)155 20214.76
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 (ครูณัฐพล วรรณทอง)160 1622
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 (ครูจริยา บัวหลง)160 1621
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 (ครูไกรศร ผิวผัน)160 161811.11
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)180 182010.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.21 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)163 1923
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.22 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)170 1726
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.23 (ครูสุประวัติ ขันทอง)160 1622
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.21 (ครูวิภาศิริ เลิศศรี)80 810
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง)128 20229.09
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง)155 202313.04
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.23 (ครูชาตรี ศรีสะอาด)160 1621
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.24 (ครูชาตรี ศรีสะอาด)150 1523
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.21 (ครูจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี)111 1215
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)156 212412.50
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)174 2125
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 (ครูทัศนัย จันทา)154 1923
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 (ครูทัศนัย จันทา)210 212412.50
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.25 (ครูกนกพร พวงศรี)210 21238.70
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)245 29303.33
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)215 26287.14
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)98 171910.53
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.22 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)97 16175.88
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 (ครูศริญญา ผาแก้ว)818 2632
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด)026 26273.70
การตลาด:การตลาด พต.21 (ครูฐิติชญา ภิบาลวงษ์)1220 323713.51
การตลาด:การตลาด พต.22 (ครูขนิษฐา แสงเนตร)218 20229.09
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์)627 3340
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.22 (ครูจิราวรรณ ชอบดี)824 3240
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.23 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์)431 35375.41
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4016420423513.19
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.21 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์)613 192213.64
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 613192213.64
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.31 (ครูประดิษฐ ใจทรง)162 1826
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.32 (ครูประดิษฐ ใจทรง)190 1926
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)141 1526
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)180 1825
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.35 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)170 1725
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.36 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)152 1723
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.31 (ครูธนภัทร จอมไส)220 222512.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.32 (ครูธนิตา สมนิยาม)161 1725
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.33 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)180 1825
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.31 (ครูวิภาศิริ เลิศศรี)70 710
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)172 1924
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)211 2226
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.33 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)200 2027
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.34 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)171 1825
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.31 (ครูสมาน คำขาว)61 79
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 (ครูบุญจันทร์ โตมร)127 192213.64
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 (ครูบุญจันทร์ โตมร)122 1421
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.33 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)172 192213.64
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.34 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)160 1620
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.35 (ครูวีนัส สุวรรณ)162 1822
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)129 21224.55
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)124 1621
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.33 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)136 1926
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.31 (ครูรุ้งทิวา บุดดา)154 1926
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.31 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์)218 2032
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 (ครูวันดี ปานฟัก)128 2936
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 (ครูไพรินทร์ ทองกันยา)126 2732
การบัญชี:การบัญชี พบ.33 (ครูคนองรักษ์ ป้อมหิน)028 2834
การตลาด:การตลาด พต.31 (ครูล้ำค่า จินาวัลย์)239 4151
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 (ครูปวีณา บุญเสนอ)921 3042
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.32 (ครูณัทพงศ์ โยธี)1126 3744
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.33 (ครูคำโฮม คูณสว่าง)824 3242
รวม ปวช. การตลาด 16  77  93  110  15.45
การบัญชี 10  126  136  161  15.53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46  153  199  245  18.78
ช่างก่อสร้าง 33  19  52  62  16.13
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 82  29  111  127  12.60
ช่างไฟฟ้ากำลัง 162  27  189  226  16.37
 
ปวช.

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย.11 (ครู )00 000.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย.11 (ครู )00 000.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ.11 (ครู )00 000.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ.11 (ครู )00 000.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ.11 (ครู )00 000.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ.11 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ.11 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ.12 (ครู )00 000.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ.11 (ครู )00 000.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ.11 (ครู )00 000.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ.11 (ครู )00 000.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ.11 (ครู )00 000.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ.11 (ครู )00 000.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส.11 (ครู )00 000.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส.11 (ครู )00 000.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 00000.00
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.11 (ครู )00 000.00
การบัญชี:การบัญชี สบบ.12 (ครู )00 000.00
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 (ครู )00 000.00
การตลาด:การตลาด สบต.11 (ครู )00 000.00
การตลาด:การตลาด มบต.11 (ครู )00 000.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค.11 (ครู )00 000.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค.12 (ครู )00 000.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค.11 (ครู )00 000.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค.12 (ครู )00 000.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 00000.00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร.11 (ครู )00 000.00
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร.11 (ครู )00 000.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 00000.00
รวม  ปวส.1 0  0  0 00.00
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)140 14156.67
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย.21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)60 660.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส)170 17170.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส)111 12120.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)150 15150.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)120 12120.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)53 880.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).21 (ครูประภาส นามโคตร)132 15166.25
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).22 (ครูประภาส นามโคตร)142 16175.88
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).21 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)195 24254.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี)172 19205.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).22 (ครูวัลชัย ผัดศรี)191 20200.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี)233 26287.14
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น)233 262910.34
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น)113 141612.50
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)70 7812.50
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)52 7812.50
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 231272582725.15
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).21 (ครูสุลัดดา ยอดกุล)228 30326.25
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).22 (ครูสุลัดดา ยอดกุล)09 91010.00
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 (ครูเพ็ญธิดา แก้วคำ)416 20214.76
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)29 11110.00
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)224 26287.14
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา)1224 36372.70
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา)725 32333.03
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 291351641724.65
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)54 91010.00
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)14 56
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 68141612.50
รวม  ปวส.2 266  170  436 4605.22
รวม ปวส. การตลาด43337395.13
การบัญชี65359636.35
การโรงแรม68141612.50
ช่างกลโรงงาน46955585.17
ช่างก่อสร้าง122141612.50
อิเล็กทรอนิกส์346404511.11
เทคนิคเครื่องกล80484851.18
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล194968702.86
ไฟฟ้า59665684.41
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 231 27 258 272 5.15
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 29 135 164 172 4.65
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6 8 14 16 12.50
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 266 170 436 460 5.22รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 1,753 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 2,098 คน ออกกลางคันไป 345 คน คิดเป็นออกกลางคัน ร้อยละ 16.44