year=2566
ลำดับ ชั้นเรียน ตารางเรียนรายละเอียด
1  671 แสดงตารางเรียน   
2  กร.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 29 ชม. 20 หน่วยกิต
3  กร.21 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 28 ชม. 19 หน่วยกิต
4  กร.31 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
5  ชก.11 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 24 หน่วยกิต
6  ชก.12 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 24 หน่วยกิต
7  ชก.13 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 24 หน่วยกิต
8  ชก.14 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 24 หน่วยกิต
9  ชก.21 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 22 หน่วยกิต
10  ชก.22 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 22 หน่วยกิต
11  ชก.23 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 22 หน่วยกิต
12  ชก.24 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 22 หน่วยกิต
13  ชก.31 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 18 ชม. 7 หน่วยกิต
14  ชก.32 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 18 ชม. 7 หน่วยกิต
15  ชก.33 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 20 ชม. 11 หน่วยกิต
16  ชก.34 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 20 ชม. 11 หน่วยกิต
17  ชกอ.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 41 ชม. 23 หน่วยกิต
18  ชกอ.21 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 41 ชม. 21 หน่วยกิต
19  ชกอ.22 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 41 ชม. 21 หน่วยกิต
20  ชกอ.23 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 41 ชม. 21 หน่วยกิต
21  ชกอ.31 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 23 ชม. 8 หน่วยกิต
22  ชกอ.32 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 23 ชม. 8 หน่วยกิต
23  ชกอ.33 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 23 ชม. 8 หน่วยกิต
24  ชช.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 37 ชม. 22 หน่วยกิต
25  ชช.21 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 38 ชม. 21 หน่วยกิต
26  ชช.31 แสดงตารางเรียน6 รายวิชา 24 ชม. 11 หน่วยกิต
27  ชถ.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 41 ชม. 23 หน่วยกิต
28  ชถ.21 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 37 ชม. 21 หน่วยกิต
29  ชถ.31 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
30  ชฟ.11 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 23 หน่วยกิต
31  ชฟ.12 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 23 หน่วยกิต
32  ชฟ.13 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 23 หน่วยกิต
33  ชฟ.14 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 36 ชม. 23 หน่วยกิต
34  ชฟ.21 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 21 หน่วยกิต
35  ชฟ.22 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 21 หน่วยกิต
36  ชฟ.23 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 21 หน่วยกิต
37  ชฟ.24 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 21 หน่วยกิต
38  ชฟ.25 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 21 หน่วยกิต
39  ชฟ.31 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
40  ชฟ.32 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
41  ชฟ.33 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
42  ชฟ.34 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
43  ชฟ.35 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 19 ชม. 10 หน่วยกิต
44  ชย.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 41 ชม. 23 หน่วยกิต
45  ชย.12 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 41 ชม. 23 หน่วยกิต
46  ชย.13 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 41 ชม. 23 หน่วยกิต
47  ชย.14 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 41 ชม. 23 หน่วยกิต
48  ชย.21 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 21 หน่วยกิต
49  ชย.22 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 21 หน่วยกิต
50  ชย.23 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 21 หน่วยกิต
51  ชย.24 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 21 หน่วยกิต
52  ชย.25 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 21 หน่วยกิต
53  ชย.26 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 21 หน่วยกิต
54  ชย.31 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
55  ชย.32 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
56  ชย.33 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
57  ชย.34 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
58  ชย.35 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
59  ชย.36 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 27 ชม. 10 หน่วยกิต
60  ชส.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 38 ชม. 22 หน่วยกิต
61  ชส.21 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 40 ชม. 19 หน่วยกิต
62  ชส.22 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 40 ชม. 19 หน่วยกิต
63  ชส.31 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 20 ชม. 9 หน่วยกิต
64  ชอ.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 35 ชม. 21 หน่วยกิต
65  ชอ.12 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 35 ชม. 21 หน่วยกิต
66  ชอ.21 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 37 ชม. 21 หน่วยกิต
67  ชอ.22 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 37 ชม. 21 หน่วยกิต
68  ชอ.31 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 28 ชม. 7 หน่วยกิต
69  ชอ.32 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 35 ชม. 17 หน่วยกิต
70  ชอ.33 แสดงตารางเรียน6 รายวิชา 20 ชม. 11 หน่วยกิต
71  พค(ทวิศึกษา).14 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 27 ชม. 17 หน่วยกิต
72  พค.11 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 30 ชม. 19 หน่วยกิต
73  พค.12 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 30 ชม. 19 หน่วยกิต
74  พค.13 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 30 ชม. 19 หน่วยกิต
75  พค.21 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 28 ชม. 19 หน่วยกิต
76  พค.22 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 28 ชม. 19 หน่วยกิต
77  พค.23 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 28 ชม. 19 หน่วยกิต
78  พค.31 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 31 ชม. 17 หน่วยกิต
79  พค.32 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 24 ชม. 5 หน่วยกิต
80  พค.33 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 31 ชม. 17 หน่วยกิต
81  พต.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 29 ชม. 20 หน่วยกิต
82  พต.21 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 28 ชม. 20 หน่วยกิต
83  พต.22 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 28 ชม. 20 หน่วยกิต
84  พต.31 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
85  พบ(ทวิศึกษา).14 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 27 ชม. 18 หน่วยกิต
86  พบ.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 31 ชม. 22 หน่วยกิต
87  พบ.12 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 31 ชม. 22 หน่วยกิต
88  พบ.21 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 33 ชม. 20 หน่วยกิต
89  พบ.22 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 33 ชม. 20 หน่วยกิต
90  พบ.31 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
91  พบ.32 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
92  พบ.33 แสดงตารางเรียน3 รายวิชา 8 ชม. 5 หน่วยกิต
93  มกร(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 14 ชม. 10 หน่วยกิต
94  มกร.11 แสดงตารางเรียน14 รายวิชา 43 ชม. 36 หน่วยกิต
95  มกอ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 39 ชม. 13 หน่วยกิต
96  มกอ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 40 ชม. 27 หน่วยกิต
97  มชฟ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน7 รายวิชา 27 ชม. 18 หน่วยกิต
98  มชฟ.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 24 หน่วยกิต
99  มชย.21 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 40 ชม. 26 หน่วยกิต
100  มชส(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน7 รายวิชา 29 ชม. 17 หน่วยกิต
101  มชส.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 41 ชม. 29 หน่วยกิต
102  มชอ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน8 รายวิชา 34 ชม. 19 หน่วยกิต
103  มชอ.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 40 ชม. 24 หน่วยกิต
104  มทผ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 39 ชม. 26 หน่วยกิต
105  มทผ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 42 ชม. 24 หน่วยกิต
106  มบค(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน9 รายวิชา 31 ชม. 22 หน่วยกิต
107  มบค.11 แสดงตารางเรียน13 รายวิชา 43 ชม. 32 หน่วยกิต
108  มบต(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน6 รายวิชา 21 ชม. 16 หน่วยกิต
109  มบต.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 39 ชม. 29 หน่วยกิต
110  มบบ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 28 หน่วยกิต
111  มบบ.21 แสดงตารางเรียน6 รายวิชา 20 ชม. 16 หน่วยกิต
112  มยฟ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 40 ชม. 26 หน่วยกิต
113  มยฟ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 39 ชม. 25 หน่วยกิต
114  ยฟ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 40 ชม. 22 หน่วยกิต
115  สกร(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 18 ชม. 13 หน่วยกิต
116  สกร.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 34 ชม. 27 หน่วยกิต
117  สกอ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 30 ชม. 10 หน่วยกิต
118  สกอ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 28 หน่วยกิต
119  สชฟ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 19 ชม. 13 หน่วยกิต
120  สชฟ(ทวิภาคี).22 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 19 ชม. 13 หน่วยกิต
121  สชฟ.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 38 ชม. 25 หน่วยกิต
122  สชฟ.12 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 38 ชม. 25 หน่วยกิต
123  สชย(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 30 ชม. 12 หน่วยกิต
124  สชย.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 28 หน่วยกิต
125  สชส(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 24 ชม. 13 หน่วยกิต
126  สชส.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 41 ชม. 29 หน่วยกิต
127  สชอ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน8 รายวิชา 30 ชม. 18 หน่วยกิต
128  สชอ.11 แสดงตารางเรียน10 รายวิชา 36 ชม. 24 หน่วยกิต
129  สทผ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน7 รายวิชา 28 ชม. 17 หน่วยกิต
130  สทผ(ทวิภาคี).22 แสดงตารางเรียน7 รายวิชา 28 ชม. 17 หน่วยกิต
131  สทผ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 37 ชม. 28 หน่วยกิต
132  สบค(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน7 รายวิชา 24 ชม. 16 หน่วยกิต
133  สบค.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 36 ชม. 27 หน่วยกิต
134  สบต(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน6 รายวิชา 21 ชม. 16 หน่วยกิต
135  สบต.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 35 ชม. 27 หน่วยกิต
136  สบบ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 17 ชม. 13 หน่วยกิต
137  สบบ(ทวิภาคี).22 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 17 ชม. 13 หน่วยกิต
138  สบบ.11 แสดงตารางเรียน11 รายวิชา 38 ชม. 27 หน่วยกิต
139  สยฟ(ทวิภาคี).21 แสดงตารางเรียน4 รายวิชา 38 ชม. 12 หน่วยกิต
140  สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 แสดงตารางเรียน5 รายวิชา 15 ชม. 10 หน่วยกิต
141  สยฟ.11 แสดงตารางเรียน12 รายวิชา 38 ชม. 27 หน่วยกิต