ลำดับ ห้องเรียน ตารางการใช้ห้อง
1  3102 ตารางการใช้ห้อง
2  3103 ตารางการใช้ห้อง
3  3104 ตารางการใช้ห้อง
4  3105 ตารางการใช้ห้อง
5  3201 ตารางการใช้ห้อง
6  3202 ตารางการใช้ห้อง
7  3203 ตารางการใช้ห้อง
8  3204 ตารางการใช้ห้อง
9  3205 ตารางการใช้ห้อง
10  3401 ตารางการใช้ห้อง
11  3402 ตารางการใช้ห้อง
12  3403 ตารางการใช้ห้อง
13  3404 ตารางการใช้ห้อง
14  3405 ตารางการใช้ห้อง
15  4101 ตารางการใช้ห้อง
16  4102 ตารางการใช้ห้อง
17  4103 ตารางการใช้ห้อง
18  4104 ตารางการใช้ห้อง
19  4201 ตารางการใช้ห้อง
20  4202 ตารางการใช้ห้อง
21  4203 ตารางการใช้ห้อง
22  4204 ตารางการใช้ห้อง
23  4205 ตารางการใช้ห้อง
24  4206 ตารางการใช้ห้อง
25  4207 ตารางการใช้ห้อง
26  4301 ตารางการใช้ห้อง
27  4302 ตารางการใช้ห้อง
28  4303 ตารางการใช้ห้อง
29  4304 ตารางการใช้ห้อง
30  4305 ตารางการใช้ห้อง
31  4306 ตารางการใช้ห้อง
32  4307 ตารางการใช้ห้อง
33  4308 ตารางการใช้ห้อง
34  4309 ตารางการใช้ห้อง
35  4401 ตารางการใช้ห้อง
36  511 ตารางการใช้ห้อง
37  512 ตารางการใช้ห้อง
38  513 ตารางการใช้ห้อง
39  514 ตารางการใช้ห้อง
40  515 ตารางการใช้ห้อง
41  516 ตารางการใช้ห้อง
42  5201 ตารางการใช้ห้อง
43  5202 ตารางการใช้ห้อง
44  5203 ตารางการใช้ห้อง
45  5204 ตารางการใช้ห้อง
46  5205 ตารางการใช้ห้อง
47  5206 ตารางการใช้ห้อง
48  5207 ตารางการใช้ห้อง
49  5304 ตารางการใช้ห้อง
50  5305 ตารางการใช้ห้อง
51  5306 ตารางการใช้ห้อง
52  5307 ตารางการใช้ห้อง
53  5309 ตารางการใช้ห้อง
54  5313 ตารางการใช้ห้อง
55  5315 ตารางการใช้ห้อง
56  7302 ตารางการใช้ห้อง
57  731 ตารางการใช้ห้อง
58  732 ตารางการใช้ห้อง
59  734 ตารางการใช้ห้อง
60  735 ตารางการใช้ห้อง
61  741 ตารางการใช้ห้อง
62  คอมฯ 1 ตารางการใช้ห้อง
63  คอมฯ 2 ตารางการใช้ห้อง
64  คอมฯ1 ตารางการใช้ห้อง
65  ชย.ป.คอมพิวเตอร์1 ตารางการใช้ห้อง
66  ชย.ป.คอมพิวเตอร์2 ตารางการใช้ห้อง
67  ชย.ป.งานจักรยานยนต์ ตารางการใช้ห้อง
68  ชย.ป.งานจักรยานยนต์2 ตารางการใช้ห้อง
69  ชย.ป.งานตัวถังและสีรถยนต์ ตารางการใช้ห้อง
70  ชย.ป.งานตัวถังและสีรถยนต์2 ตารางการใช้ห้อง
71  ชย.ป.งานส่งกำลังรถยนต์ ตารางการใช้ห้อง
72  ชย.ป.งานส่งกำลังรถยนต์ 2 ตารางการใช้ห้อง
73  ชย.ป.งานเครื่องยนต์ดีเซล ตารางการใช้ห้อง
74  ชย.ป.งานเครื่องยนต์ดีเซล2 ตารางการใช้ห้อง
75  ชย.ป.งานเครื่องยนต์เล็ก ตารางการใช้ห้อง
76  ชย.ป.งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ตารางการใช้ห้อง
77  ชย.ป.นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตารางการใช้ห้อง
78  ชย.ป.นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2 ตารางการใช้ห้อง
79  ชย.ป.ยานยนต์ไฟฟ้า ตารางการใช้ห้อง
80  ชย.ป.ยานยนต์ไฟฟ้า2 ตารางการใช้ห้อง
81  ชย.ป.อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ตารางการใช้ห้อง
82  ชย.ป.อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์2 ตารางการใช้ห้อง
83  ชย.ป.เครื่องต้นกำลัง ตารางการใช้ห้อง
84  ชย.ป.เครื่องต้นกำลัง2 ตารางการใช้ห้อง
85  ชย.ป.เครื่องทำความเ็นและปรับอากาศ ตารางการใช้ห้อง
86  ชย.ป.เครื่องยนต์ดีเซล ตารางการใช้ห้อง
87  ชย.ป.เครื่องล่างรถยนต์ ตารางการใช้ห้อง
88  ชย.ป.เครื่องล่างรถยนต์2 ตารางการใช้ห้อง
89  ทฤ.ชช.01 ตารางการใช้ห้อง
90  ทฤ.ชช.02 ตารางการใช้ห้อง
91  ทฤ.ชช.03 ตารางการใช้ห้อง
92  ทฤ.ชช.04 ตารางการใช้ห้อง
93  ทฤษฎี.ชย.1 ตารางการใช้ห้อง
94  ทฤษฎี.ชย.2 ตารางการใช้ห้อง
95  ทฤษฎี.ชย.จักรยานยนต์ ตารางการใช้ห้อง
96  ทฤษฎี.ชย.เครื่องยนต์ดีเซล ตารางการใช้ห้อง
97  ทฤษฎี.พฐ.01 ตารางการใช้ห้อง
98  ทฤษฏี ชย.3 ตารางการใช้ห้อง
99  ทฤษฏี.ชย.เครื่องยนต์เล็ก ตารางการใช้ห้อง
100  รง.ชช.01 ตารางการใช้ห้อง
101  รง.ชช.02 ตารางการใช้ห้อง
102  รง.ชช.03 ตารางการใช้ห้อง
103  รง.ชช.04 ตารางการใช้ห้อง
104  รง.ชส.1 ตารางการใช้ห้อง
105  รง.ชส.2 ตารางการใช้ห้อง
106  รง.ชส.3 ตารางการใช้ห้อง
107  รง.พฐ.01 ตารางการใช้ห้อง
108  รง.พฐ.02 ตารางการใช้ห้อง
109  รง.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตารางการใช้ห้อง
110  ศปก.พฐ 01 ตารางการใช้ห้อง
111  สปก ตารางการใช้ห้อง
112  สปก กร1 ตารางการใช้ห้อง
113  สปก กร2 ตารางการใช้ห้อง
114  สปก.511 ตารางการใช้ห้อง
115  สปก.512 ตารางการใช้ห้อง
116  สปก.513 ตารางการใช้ห้อง
117  สปก.514 ตารางการใช้ห้อง
118  สปก.515 ตารางการใช้ห้อง
119  สปก.516 ตารางการใช้ห้อง
120  สปก.กต.01 ตารางการใช้ห้อง
121  สปก.กต.02 ตารางการใช้ห้อง
122  สปก.กต.03 ตารางการใช้ห้อง
123  สปก.กต.05 ตารางการใช้ห้อง
124  สปก.กต.06 ตารางการใช้ห้อง
125  สปก.กต.07 ตารางการใช้ห้อง
126  สปก.กต.08 ตารางการใช้ห้อง
127  สปก.กต.09 ตารางการใช้ห้อง
128  สปก.กต.10 ตารางการใช้ห้อง
129  สปก.กต.11 ตารางการใช้ห้อง
130  สปก.ชกอ.1 ตารางการใช้ห้อง
131  สปก.ชกอ.2 ตารางการใช้ห้อง
132  สปก.ชช.01 ตารางการใช้ห้อง
133  สปก.ชช.02 ตารางการใช้ห้อง
134  สปก.ชช.03 ตารางการใช้ห้อง
135  สปก.ชถ. ตารางการใช้ห้อง
136  สปก.ชฟ.01 ตารางการใช้ห้อง
137  สปก.ชฟ.02 ตารางการใช้ห้อง
138  สปก.ชฟ.03 ตารางการใช้ห้อง
139  สปก.ชฟ.04 ตารางการใช้ห้อง
140  สปก.ชฟ.05 ตารางการใช้ห้อง
141  สปก.ชฟ.06 ตารางการใช้ห้อง
142  สปก.ชฟ.07 ตารางการใช้ห้อง
143  สปก.ชย.1 ตารางการใช้ห้อง
144  สปก.ชย.2 ตารางการใช้ห้อง
145  สปก.ชส.1 ตารางการใช้ห้อง
146  สปก.ชส.2 ตารางการใช้ห้อง
147  สปก.ชส.3 ตารางการใช้ห้อง
148  สปก.ชอ.01 ตารางการใช้ห้อง
149  สปก.ชอ.02 ตารางการใช้ห้อง
150  สปก.ชอ.03 ตารางการใช้ห้อง
151  สปก.ชอ.04 ตารางการใช้ห้อง
152  สปก.ชอ.05 ตารางการใช้ห้อง
153  สปก.พค.03 ตารางการใช้ห้อง
154  สปก.พค.04 ตารางการใช้ห้อง
155  สปก.พค.05 ตารางการใช้ห้อง
156  สปก.พค.06 ตารางการใช้ห้อง
157  สปก.พค.07 ตารางการใช้ห้อง
158  สปก.พค.0ุ6 ตารางการใช้ห้อง
159  สปก.พต.31 ตารางการใช้ห้อง
160  สปก.มบค ตารางการใช้ห้อง
161  สปก.สกอ1 ตารางการใช้ห้อง
162  สปก.สชย.1 ตารางการใช้ห้อง
163  สปก.สยฟ. ตารางการใช้ห้อง
164  สปก.สยฟ.2 ตารางการใช้ห้อง
165  ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ ตารางการใช้ห้อง
166  โดมอเนกประสงค์ ตารางการใช้ห้อง
167  โดมอเนกประสงค์ 1 ตารางการใช้ห้อง
168  โดมอเนกประสงค์ 2 ตารางการใช้ห้อง