ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานตัวถังและสี]ชถ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชถ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชถ.31
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม]ชกอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชกอ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชกอ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชกอ.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชกอ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชกอ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชกอ.33
สำรวจฉีด Pfizer
                     
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานตัวถังและสี]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]ชส.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชส.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชส.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชส.31
สำรวจฉีด Pfizer
                                                      
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาทวิศึกษา ช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]                                                                                                   
สาขาวิชาทวิศึกษา ช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาทวิศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาทวิศึกษา ช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า[สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า]ยฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]พค(ทวิศึกษา).14
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ(ทวิศึกษา).14
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]พต.11
สำรวจฉีด Pfizer
พต.21
สำรวจฉีด Pfizer
พต.22
สำรวจฉีด Pfizer
พต.31
สำรวจฉีด Pfizer
                                                      
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]                                                                                                   
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาทวิศึกษา-การบัญี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานการโรงแรม]                                                                                                   
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานการโรงแรม]กร.11
สำรวจฉีด Pfizer
กร.21
สำรวจฉีด Pfizer
กร.31
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                 
สาขาวิชาทวิศึกษา การโรงแรม[สาขางานการโรงแรม]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชย.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.13
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.14
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.24
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.25
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.26
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.33
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.34
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.35
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.36
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]ชย.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.13
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.14
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.24
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.25
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.26
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.33
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.34
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.35
สำรวจฉีด Pfizer
ชย.36
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]ชก.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.13
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.14
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.24
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.33
สำรวจฉีด Pfizer
ชก.34
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]ชช.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชช.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชช.31
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]ชฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.13
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.14
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.24
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.25
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.33
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.34
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.35
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.13
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.14
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.24
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.25
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.33
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.34
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.35
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง]ชฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.13
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.14
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.23
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.24
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.25
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.33
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.34
สำรวจฉีด Pfizer
ชฟ.35
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ชอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.33
สำรวจฉีด Pfizer
                     
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.33
สำรวจฉีด Pfizer
                     
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.12
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.21
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.22
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.31
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.32
สำรวจฉีด Pfizer
ชอ.33
สำรวจฉีด Pfizer
                     
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์[สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ.11
สำรวจฉีด Pfizer
พบ.12
สำรวจฉีด Pfizer
พบ.21
สำรวจฉีด Pfizer
พบ.22
สำรวจฉีด Pfizer
พบ.31
สำรวจฉีด Pfizer
พบ.32
สำรวจฉีด Pfizer
พบ.33
สำรวจฉีด Pfizer
                     
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล]พค.11
สำรวจฉีด Pfizer
พค.12
สำรวจฉีด Pfizer
พค.13
สำรวจฉีด Pfizer
พค.21
สำรวจฉีด Pfizer
พค.22
สำรวจฉีด Pfizer
พค.23
สำรวจฉีด Pfizer
พค.31
สำรวจฉีด Pfizer
พค.32
สำรวจฉีด Pfizer
พค.33
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]พค.11
สำรวจฉีด Pfizer
พค.12
สำรวจฉีด Pfizer
พค.13
สำรวจฉีด Pfizer
พค.21
สำรวจฉีด Pfizer
พค.22
สำรวจฉีด Pfizer
พค.23
สำรวจฉีด Pfizer
พค.31
สำรวจฉีด Pfizer
พค.32
สำรวจฉีด Pfizer
พค.33
สำรวจฉีด Pfizer
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   

ปวส. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]มกอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]มชฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [สาขางานก่อสร้าง]มชส.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]มชอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]มทผ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]สกอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]สชฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
สชฟ.12
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                            
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]สชย.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [สาขางานก่อสร้าง]สชส.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]สทผ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]มชย.21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]มกอ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [สาขางานก่อสร้าง]มชส(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]มทผ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]มยฟ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]สกอ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [สาขางานก่อสร้าง]สชส(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน [สาขางานเครื่องมือกล]สทผ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
สทผ(ทวิภาคี).22
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                            
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]สยฟ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]มยฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]สยฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]มบค.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]มบต.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]สบค.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]สบต.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]มบค(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]                                                                                                   
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล [สาขางานธุรกิจดิจิตอล]สบค(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]สบต(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]มกร.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]สกร.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]                                                                                                   
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]มกร(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการโรงแรม [สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]สกร(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]สชย(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานยานยนต์]สชย.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]มชฟ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]สชฟ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
สชฟ(ทวิภาคี).22
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                            
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]สชฟ.11
สำรวจฉีด Pfizer
สชฟ.12
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                            
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]มชอ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สชอ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สชอ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบบ(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
สบบ(ทวิภาคี).22
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                            
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]มบบ.11
สำรวจฉีด Pfizer
มบบ.21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                            
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบบ.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการตลาด [สาขางานการตลาด]มบต(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]มบค(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]สบค(ทวิภาคี).21
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]มบค.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]สบค.11
สำรวจฉีด Pfizer
                                                                                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]