..... ผลกิจกรรมรออนุมัติจากวิทยาลัย หากผลไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน......... ก่อนจะมีการอนุมัติผลกิจกรรม....
ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [รองรับ เฉพาะ บราวเซอร์ ie และเครื่องต้องมีฟอนท์ TH Sarabun New ]
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]
ชก.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูภูดิศ   สุวรรณวงค์]
ชก.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูภูดิศ   สุวรรณวงค์]
ชก.13 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูมานะศักดิ์   อารมณ์สวะ]
ชก.14 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูมานะศักดิ์   อารมณ์สวะ]
ชก.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูบุญญฤทธิ์   แสงทอง]
ชก.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูบุญญฤทธิ์   แสงทอง]
ชก.23 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูชาตรี   ศรีสะอาด]
ชก.24 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูชาตรี   ศรีสะอาด]
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม]
ชกอ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสมชาย   พิมาทัย]
ชกอ.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูสุขสันต์   สิทธิมวล]
ชกอ.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสุขสันต์   สิทธิมวล]
ชกอ.23 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูสุประวัติ   ขันทอง]
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]
ชช.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูชัยวัฒน์   ยศเคน]
ชช.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูจักรกฤษณ์   พันธ์ศรี]
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานตัวถังและสี]
ชถ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูพัชริดา   อ่อนทรวง]
ชถ.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูจิรพันธ์   สำเภา]
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
ชฟ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูศิริศักดิ์   จันพูล]
ชฟ.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูศิริศักดิ์   จันพูล]
ชฟ.13 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูธีระ   ศรีมาบุตร]
ชฟ.14 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูธีระ   ศรีมาบุตร]
ชฟ.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูประสิทธิ์   จันพูล]
ชฟ.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูประสิทธิ์   จันพูล]
ชฟ.23 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูทัศนัย   จันทา]
ชฟ.24 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูทัศนัย   จันทา]
ชฟ.25 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูกนกพร   พวงศรี]
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]
ชย.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 8 ครั้ง
[ครูสุริยา   ก้อนคำดี]
ชย.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูสุริยา   ก้อนคำดี]
ชย.13 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูจักรี   พรมจร]
ชย.14 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 5 ครั้ง
[ครูจักรี   พรมจร]
ชย.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูไกรศร   ผิวผัน]
ชย.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูไกรศร   ผิวผัน]
ชย.23 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูณัฏฐพัชร   กล้าหาญ]
ชย.24 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูณัฏฐพัชร   กล้าหาญ]
ชย.25 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูทราทิตย์   ชิดชม]
ชย.26 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูทราทิตย์   ชิดชม]
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]
ชส.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูทรงพร   พรหมโสภา]
ชส.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูอภินันท์   อนุสินธุ์]
ชส.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูอภินันท์   อนุสินธุ์]
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]
ชอ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูณรงค์   นิตนอก]
ชอ.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูณรงค์   นิตนอก]
ชอ.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสันติ   ไชยประดิษฐ์]
ชอ.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูสันติ   ไชยประดิษฐ์]
ชอ.32 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูปฏิภาณ   เสนาพันธ์]
สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า[สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า]
ยฟ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
(ยังไม่มีการเข้าดู)
[ครูชาติชาย   ฝอยทอง]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
พค(ทวิศึกษา).14 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
(ยังไม่มีการเข้าดู)
[ครูวิทยา   ลัทธิมนต์]
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
พบ(ทวิศึกษา).14 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูวันดี   ปานฟัก]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
พค.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูกิ่งดาว   บุญประสิทธิ์]
พค.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูณัทพงศ์   โยธี]
พค.13 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูณัฐสินี   ชวดพงษ์]
พค.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูวิทยา   ลัทธิมนต์]
พค.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูจิราวรรณ   ชอบดี]
พค.23 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์]
พค.31 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูปวีณา   บุญเสนอ]
พค.33 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 8 ครั้ง
[ครูคำโฮม   คูณสว่าง]
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]
พต.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูผกามาศ   จันทรัตน์]
พต.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูฐิติชญา   ภิบาลวงษ์]
พต.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูขนิษฐา   แสงเนตร]
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
พบ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูวันทนา   วิศรีสิทธิ์]
พบ.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูศิริรัตน์   คำเพราะ]
พบ.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูศริญญา   ผาแก้ว]
พบ.22 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูภัชรานันท์   จันทชิด]
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานการโรงแรม]
กร.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูโสภณัฐ   พละศักดิ์]
กร.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูเพ็ชรา   โหม่งมาตร์]

ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [รองรับ เฉพาะ บราวเซอร์ ie และเครื่องต้องมีฟอนท์ TH Sarabun New ]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]
มกอ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูบุญแต่ง   ป้อมหิน]
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
มชฟ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูคัคเนศวร์   โกมลศรี]
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]
มชส.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูทรงพร   พรหมโสภา]
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]
มชอ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูสุวรรณ   บุษภาค]
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]
มทผ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูไพฑูรย์   พ่อค้า]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]
สกอ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูกิตติ   ผลดี]
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
สชฟ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูคัคเนศวร์   โกมลศรี]
สชฟ.12 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูคัคเนศวร์   โกมลศรี]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์]
สชย.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูศักดิ์นรินทร์   ประชา]
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]
สชส.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูทรงพร   พรหมโสภา]
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]
สชอ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสุวรรณ   บุษภาค]
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]
สทผ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 5 ครั้ง
[ครูประภาส   นามโคตร]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์]
มชย.21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูอุทัย   จรรยากรณ์]
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]
มยฟ(ทวิภาคี).21 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูอุทัย   จรรยากรณ์]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม]
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์]
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง]
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]
มยฟ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
(ยังไม่มีการเข้าดู)
[ครูบุญแต่ง   ป้อมหิน]
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า]
สยฟ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสายชล   ทองแป]
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล]
มบค.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์]
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]
มบต.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูสาวิตรี   บุญงอก]
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล]
สบค.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูชินาธิป   พรมชา]
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]
สบต.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูสาวิตรี   บุญงอก]
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
สบบ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง
[ครูพิมพ์ภัทรา   เลิศเรืองศิริ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล]
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
มบบ.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง
[ครูภัชรานันท์   จันทชิด]
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล]
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด]
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]
มกร.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง
[ครูเรืองยศ   อรัญรักษ์]
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]
สกร.11 สัปดาห์ 1-4สัปดาห์ 5-8สัปดาห์ 9-12สัปดาห์ 13-16สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียนประกาศผลกิจกรรม
จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง
[ครูณัตติยา   หล่อวินิจนันท์]
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม]