วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม สบต(ทวิภาคี).21
ครูที่ปรึกษา : ครูผกามาศ  จันทรัตน์
รายงานผลประเมินตรวจทานการเช็คชื่อเข้าแถว
(ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์/ตระหนัก/ตั้งใจ/ประณีต-รอบคอบ/ถูกต้อง ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูต่อผู้รับบริการ)
ภาคเรียนที่ 2/2565   [ตรวจสอบ วัน (จ) 17 ตุลาคม 2565 ถึง วัน (ศ) 11 พฤศจิกายน 2565]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลผลประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียน : การเข้าแถว
164302020001
นางสาวกรวิภาวันศรี
264302020002
นายชลินดาไกรยา
364302020003
นายธนารัตน์นวลแย้ม
464302020004
นางสาวธิดารัตน์คุมมินทร์
564302020005
นายพัชราภรณ์กรมพะไมย์
- พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า   ตรวจเช็คชื่อเข้าแถวอันเป็นเท็จ --
     วัน (ฤ) ที่ 20 ตุลาคม 2565
664302020007
นางสาวลัดดาวัณย์ครองเชื้อ
764302020018
นางสาวอินทิราพันธ์คำ
- พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่า   ตรวจเช็คชื่อเข้าแถวอันเป็นเท็จ --
     วัน (ฤ) ที่ 20 ตุลาคม 2565
----------ไม่สามารถรออกเกียรติบัตรให้ได้----------