ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานความร่วมมือ
  • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Scroll to Top