ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • งานปกครอง
  • งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
Scroll to Top