ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

นางสาววิภาวรรณ สีแดด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

นายสมศักดิ์ จันทานิตย์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

นายอาทร ศรีมะณี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

นางสาวภวิกา โพธิ์ขาว

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

Scroll to Top