ข้อมูลบุคลากร

แผนกวิชา ช่างยนต์

นายอุทัย จรรยากรณ์

นายไกรศร ผิวผัน

นายสุขสันต์ สิทธิมวล

นายประดิษฐ ใจทรง

จ่าสิบเอกชาติชาย ฝอยทอง

นายฉัตรชัยโพธิพันธ์

นายสุริยา ก้อนคำดี

นายจิรพันธ์ สำเภอ

นายจักรี พรมจร

นายขวัญ ชิณวงษ์

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน

นายประภาส นามโคตร

นายไพฑูรย์ พ่อค้า

นายชาตรี ศรีสะอาด

นายภูดิศ สุวรรณวงค์

นายบุญญฤทธิ์ แสงทอง

นายมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุวรรณ บุษภาค

นายณรงค์ นิตนอก

นายสันติ ไชยประดิษฐ์

นายเอกวัฒน์ ใจมั่น

แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง

นายคัดเนศวร์ โกมลศรี

นายธีระ ศรีมาบุตร

นายประสิทธิ์ จันพูล

นายบุญจันทร์ โตมร

นายไพรฑูรย์ เสียงดี

นางสาวณัฐธิดา วรพุฒ

นายศิริศักดิ์ จันพูล

แผนกวิชา ก่อสร้าง

นายทรงพร พรหมโสภา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา บุดดา

นายอภินันท์ อนุสินธุ์

แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

นายสมาน คำขาว

นายจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี

นายชัยวัฒน์ ยศเคน

แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน

ว่าที่ร้อยเอกสายชล ทองแปล

นายรัฐกรญ์ แว่นดี

นายศักดิ์นรินทร์ ประชา

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายณัทพงศ์ โยธี

นายสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์

นายชินาธิป พรมชา

นางกิ่งดาว บุญประสิทธิ์

นายวิทยา ลักธิมนต์

นางสาวปวีณา บุญเสนอ

นางสาวจิราวรรณ ชอบดี

แผนกวิชา การบัญชี

นางวันทนา วิศิสิทธิ์

นางสาวสุลัดดา ยอดกกุล

นางสาววันดี ปานฟัก

นางสาวเพ็ญธิดา แก้วคำ

นางภัชรานันท์ จันทรชิด

นางคนองรักษ์ ป้อมหิน

นางศิริรัตน์ คำเพราะ

นางศิริญญา ผาแก้ว

แผนกวิชา การตลาด

นางนงลักษณ์ ศรีชา

นางสาวฐิติญา ภิบาลวงษ์

นางสาวสุทธิดา เกษี

นายธนัญชัย สิงห์อุดม

แผนกวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวณัตติยา หล่อวินิจนันท์

นางเพ็ชรา โหม่งมาตร์

นายโสภณัฐ พละศักดิ์

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

นายบุญแต่ง ป้อมหิน

นางวันัส สุวรรณ

นางสาวณัฐสินี ชวดพงษ์

นางสาวคำโฮม คูณสว่าง

นางสาวทราทิตย์ ชิดชม

นางสาวล้ำค่า จินาวัลย์

นางสาวขนิษฐา แสงเนตร

นางธนิตา สมนิยาม

นายสุประวัติ ขันทอง

นางสาวณัฏฐพัชร หล้าหาญ

นายกิตติ ผลดี

นายเรืองยศ อรัญรักษ์

นางาสวสุพัตรา กาวัน

นางสาวกนกพร พวงศรี

Scroll to Top